Ubezpieczenie zawodowe dla Diagnostów Laboratoryjnych

  • Posiadasz lub zamierzasz zarejestrować swoją praktykę zawodową?
  • Jesteś narażony na kontakt z materiałem zakaźnym?
  • Wprowadzasz wyniki badań do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Pomyśl o swoim bezpieczeństwie

Skorzystaj z oferty ubezpieczeń z OC dedykowanych Diagnostom laboratoryjnym i zapewnij sobie pełną ochroną.

PORÓWNAJ I WYBIERZ ZAKRES DOPASOWANY DO POTRZEB

Ochrona w Miejscu Pracy
Ochrona w Pracy i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy, Życiu prywatnym
i Podróży
Obowiązkowe OC

30 000 € / 150 000 €

75 000 € / 350 000 €

100 000 € / 350 000 €

Elementy ubezpieczenia
9

Elementy ubezpieczenia
16

Elementy ubezpieczenia
31

INTER Tour 365
Sporty ekstremalne
Wariant rodzinnySkładka roczna
...
Składka roczna
...
Składka roczna
...
Ochrona w Miejscu Pracy
Ochrona w Pracy i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy, Życiu prywatnym i Podróży
OC dobrowolne

25 000 € / 25 000 €

50 000 € / 50 000 €

75 000 € / 75 000 €

Elementy ubezpieczenia
10

Elementy ubezpieczenia
13

Elementy ubezpieczenia
28

INTER Tour 365
Sporty ekstremalne
Wariant rodzinnySkładka roczna
...
Składka roczna
...
Składka roczna
...

PORÓWNAJ I WYBIERZ ZAKRES DOPASOWANY DO POTRZEB

Ochrona w Miejscu Pracy
Ochrona w Pracy i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy, Życiu prywatnym
i Podróży
Obowiązkowe OC
30 000 €
/
150 000 €
75 000 €
/
350 000 €
100 000 €
/
350 000 €
INTER Tour 365
Sporty ekstremalne
Wariant rodzinny

Składka roczna

...

Składka roczna

...

Składka roczna

...
Ochrona w Miejscu Pracy
Ochrona w Pracy i Życiu prywatnym
Ochrona w Pracy, Życiu prywatnym
i Podróży
OC dobrowolne
25 000 €
/
25 000 €
50 000 €
/
50 000 €
75 000 €
/
75 000 €
INTER Tour 365
Sporty ekstremalne
Wariant rodzinny

Składka roczna

...

Składka roczna

...

Składka roczna

...

Numer PWZ jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany numer telefonu jest nieprawidłowy.

Podany adres email jest nieprawidłowy.

Podany numer NIP jest nieprawidłowy.

Podany PESEL jest nieprawidłowy.

Numer PWZ jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany kod pocztowy jest nieprawidłowy.

Podany numer telefonu jest nieprawidłowy.

Podany adres email jest nieprawidłowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję.

Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, obowiązujących w dniu dzisiejszym, na podstawie których wnioskuję o zawarcie umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez TU INTER Polska S.A. ORAZ TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w celach związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące umowy ubezpieczenia, w zakresie rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia.

Oświadczam, że otrzymałam / otrzymałem informację dotyczącą procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A., na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) oraz sposobu i trybu rozpatrywania skarg i zażaleń, na podstawie art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844).

Oświadczam, że podane przez mnie we wnioskopolisie dane są aktualne, prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zatajenia lub podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest ograniczona zgodnie z art. 815 § 3 Kodeksu cywilnego. Zobowiązuję się informować Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B o wszystkich zmianach w wyżej wymienionych danych.

Zwalniam lekarzy, lekarzy dentystów oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, również w przypadku mojej śmierci oraz upoważniam je, aby udzieliły Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wymaganych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia, nałogów oraz procesu leczenia, w szczególności w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku ubezpieczeniowym lub deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (ocena ryzyka) i innych dokumentach oraz weryfikacji dokumentów wniesionych w celu realizacji świadczenia (podstawa prawna: art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Wyrażam również zgodę na weryfikację przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, wniesionych przeze mnie dokumentów (rachunki, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie, karty choroby itp.) oraz dokumentów wydawanych przez placówki medyczne i osoby wykonujące zawód medyczny.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej realizacją, przesyłanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub podmioty, które na podstawie umowy współpracują z Towarzystwem w procesie realizacji umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaznaczenia powyższej zgody spółki TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe) we własnych celach marketingowych w ramach prowadzonej wspólnie Bazy Kontaktowej. Prosimy o wskazanie poniżej jak możemy się w tym celu z Panią/Panem kontaktować.

Udzielenie powyższych zgód marketingowych jest dobrowolne i mogą one zostać wycofane w dowolnym momencie, co nie wpłynie na legalność działań realizowanych na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. W celu dostosowania naszej oferty do Pani/Pana potrzeb możemy stosować mechanizmy oparte na profilowaniu, jednak zawsze może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania w celach marketingowych.